30/12/2020 Tarihinde Yapılacak Olan Gayrimenkul Satış/Kiralama İhalesi

1-Finike Belediyesi tarafından, aşağıdaki gayrimenkul satış listesinde mahalle, cinsi ve nitelikleri yazılı gayrimenkuller, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereği açık arttırma usulüyle satılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2-Finike Belediyesi tarafından, aşağıdaki gayrimenkul kiralama listesinde mahalle, cinsi ve nitelikleri yazılı, tablonun 1. Sıra numarasında bulunan gayrimenkulün kira süresi 10 yıl, tablonun 2. sıra numarasındaki gayrimenkulün kira süresi Finike Milli Emlak Şefliği ile yapılan protokol gereği 18.12.2021 tarihine kadar, tablonun 57. sıra numarasında bulunan gayrimenkulün kira süresi Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol gereği 31.12.2021 tarihine kadar, diğer gayrimenkullerin kira süresi ise sözleşme tarihinden itibaren 3 yıl olmak üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereği açık arttırma usulüyle kiralanmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

3- İhalelere katılacak gerçek veya tüzel kişilerin belediyemize vadesi geçmiş borcu bulunmaması gerekmekte olup, her katılımcı “BORCU YOKTUR” belgesini ibraz etmekle mükelleftir.


4-Gayrimenkul Satış ve Kiralama İhalesi 30.12.2020 Çarşamba günü saat 10:00'da, liste sırasına göre Eski Mahalle, Yayla Bulvarı 109. Sokak No:1 Finike Belediyesi Toplantı Salonu Finike / ANTALYA adresinde ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.


5-İhaleye katılacak istekliler, her bir ihale için belirlenen Geçici Teminat Bedeli ile Şartname Bedeli olan 200,00 TL'yi en geç 29.12.2020 saat 16:00'ya kadar Belediyemiz Tahsilât Servisi ile belediyemizin Finike Halk Bankası Şubesindeki TR67 0001 2009 5760 0007 0000 03 numaralı hesabına yatırarak, şartnamede istenilen evrakları Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.


6-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar.


7-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 84. Maddesi gereğince yasaklanan ve yasaklama işlemi başlatılan gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.


8-Kiralama İhale Bedeli birinci yıl kirası olup (KDV hariç), takip eden yıllarda kiralar TÜFE (12 aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında arttırılacaktır.


9- Arsa ve dükkanlar peşin olarak satılacak olup, ihale onay tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde ödemesi yapılacaktır. Gayrimenkul kiraları ise 12 aylık eşit taksitler halinde ödenecektir.


10- Kiralama Listesinin 57. Sırasında bulunan Otogar İçi Otobüs Yazıhanelerinin kiralama ihalesine, yolcu taşımacılığı yapan ve bunu belgelendiren gerçek veya tüzel kişiler katılabilir.


11- Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi ile ilgili mücadele kapsamında yayımlanacak genelgeler çerçevesinde, bu kapsama giren gayrimenkul ve kiracılarımız hakkında kira sürelerinin uzatılması ve alacakların ertelenmesi gibi tedbirler belediyemizce re'sen uygulanacaktır.


12-İhale ile ilgili her türlü vergi ve harçlar alıcıya aittir.


13-İhale ile ilgili istenilen bilgiler ve idari şartname, belediyede mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden öğrenilebilir.


14-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


15-İhale kararı, ihale komisyonu karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanır veya resmi gerekçeyle iptal edilebilir.


İlgililere duyurulur.

İhale Detayı İçin Tıklayınız.