×
ADA/PARSEL
ASKIYA ÇIKIŞ
ASKIDAN İNİŞ
Yeşilyurt Mahallesi, 178 ada 44 parselin Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.
15.08.2022
15.09.2022
P24A-19B-2C, P24A-19B-3B, P24A-19B-3C, P24A-19B-3D Ve P24A-19C-2A imar paftalarının bulunduğu alanda hali hazırda Mevcut yol olaraktan kullanılan alanın imar planına yol olarak işlenmesine ve bu doğrultuda Sahilkent Mahallesi Köyiçi Mevkiinden başlayıp D-400 Karayolunda sonlanan yol bütünlüğünü sağlayacak şekilde 10 metre taşıt yolu oluşturulmuş ve İmar Planı değişikliğine konu olan 15 metrelik yol ise halihazıra uygun hale getirilmiştir.
15.08.2022
15.09.2022
Finike Merkez Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan Karşıyaka Mahallesi 447, 548, 549 ada ve çevresi Kale Mahallesi 205, 204, 203, 201, 200, 556, 555, 554, 218, 219,220,192,193,194,195,196,197,198,199, 14adalarveçevresiKızılcaMahallesi 133, 493, 495, 278, 279, 286, 513 adalar ve çevresi İskele Mahallesi 563 ada 1 parsel ve 3 ada 1, 2, 26 ve 27 parseller ve çevresi, Yenimahalle 35 ada 24 parsel ve 578 ada 5 parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporu
22.06.2022
22.07.2022
Finike Sahilkent Mahallesi sınırlan içerisinde bulunan Yeniçiftlik Mevkü, 416 ada 49, 50 parseller ve 422 ada 1, 2 parseller çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporu
22.06.2022
22.07.2022
Sahilkent Mahallesi 445 ada ve 2 parseller, Kale Mahallesi Liman üstü Bölgesi plan nolu ilavesi, Hasyurt( Mahallesi 245 ada 53 parsel sınırlan içerisinde bulunan parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporu
11.03.2022
10.04.2022
Turunçova Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 30l ada 42 parsel ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ve Plan Açıklama Raporu
24.02.2022
25.03.2022
Yalnız Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 109 ada 8 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu
16.02.2022
18.03.2022
Finike Belediye Meclisinin 04.08.2021 tarih ve 57 sayılı kararı ile uygun bulunan, Merkez, Sahilkent, Turunçova, Hasyurt ve Yeşilyurt Mahallelerini kapsayan alanda yapılan 1/1OOO ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planında, Karayolları 13. Bö|ge Müdürlüğünün 21.06.2021 tarih ve 472788 sayılı yazısı ve tespit edilen 20 adet maddi hataya iIişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri
22.11.2021
22.12.2021
Finike Belediye Meclisinin 06.10.2021 tarih ve 76 sayılı kararı ile kısmen uygun bulunan ve kısmen reddedilen, Merkez, Sahilkent, Hasyurt, Yeşilyurt ve Turunçova Mahal|elerini kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçek!i İlave+Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazIar ve maddi hatalar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı DeğişikIiklerine askı süresi içerisinde yapılan 10 adet ltiraz ile tespit edilen 6 adet maddi hataya ilişkin plan değişiklikleri
22.11.2021
22.12.2021
Finike Belediye Meclisinin 02.09.2021 tarih ve 64 sayılı kararı ile uygun bulunan, Ticaret-Konut Alanı olarak planlı bulunan Yenimahalle 366 ada 2 parselde yapılaşma koşulları aynı kalmak kaydıyla yapı yaklaşma mesafele.rinin yeniden düzenlenmesine yönellk hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
22.11.2021
22.12.2021
Turunçova Mahallesi sınırları içersisinde bulunan 306 ada 93 parsel ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporu
12.11.2021
12.12.2021
  • 1
Adres: Eski Mahalle 109. Sokak No:1 Finike
Copyright 2022 Finike Belediyesi